Gwarancja

Urządzenia czyszczące parą marki OTTIMO SYSTEMS objęte są dwuletnią gwarancją (dla zastosowań niekomercyjnych) lub roczną (przy zastosowaniach komercyjnych) liczoną od daty zakupu produktu. Gwarancja obowiązuje wyłącznie, gdy przedstawiony zostanie paragon fiskalny lub faktura poświadczająca zakup urządzenia.

Kopię dokumentu potwierdzającego zakup lub numer tego dokumentu należy dołączyć do przesyłki reklamacyjnej. Przez gwarancję należy rozumieć nieodpłatną naprawę urządzenia, w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej.  Jeśli usterka jest nieodwracalna lub powtarzalna, urządzenie może zostać wymienione na nowe z tytułu rękojmi.

Gwarancja nie obejmuje usterek będących wynikiem nieprawidłowego wykorzystywania urządzenia (niestosowanie się do instrukcji obsługi), błędnej konserwacji lub instalacji, konserwacji przeprowadzonej przez nieautoryzowany serwis, zniszczeń powstałych w wyniku transportu lub innych okoliczności niewynikających z defektów fabrycznych urządzenia. Ponadto, gwarancja nie obejmuje działań dotyczących instalacji, przyłączania urządzenia do systemów zasilania, a także konserwacji wyszczególnionych w instrukcji obsługi. Gwarancja nie obejmuje również wszelkich problemów będących skutkiem nieprawidłowej obsługi urządzenia.

Producent oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody pośrednie lub bezpośrednie na osobach, zwierzętach domowych lub przedmiotach, powstałe z przyczyny korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.


Druk zgłoszenia naprawy usterki